Årsmøte MHI friidrett

Sted: TEAMS Klubbhuset*
*Styret møter på klubbhuset

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmIxNTNiZjMtZWI1OC00MmYxLTgwMjUtZDUxNmM4NGEwNzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d66bcdbd-34c5-41a4-af66-cb623c117788%22%2c%22Oid%22%3a%224dfc9782-01f4-4a17-80bb-703ee04464cd%22%7d

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 11. mai.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent – referent – samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning, herunder gruppe-årsmeldinger
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt